Books Abraham Regelson ABRAHAM REGELSON
אברהם רגלסון
דף הבית | ביוגרפיה | יצירות | ביקורת | "בית הוריי" | צור קשר | "מסע הבובות"
אברהם רגלסון / שלושים למותו
על המשמר / 1 לאוקטובר, 1981
מאת יצחק רונקין

אברהם רגלסון היה במשך שנים חבר מערכת "על המשמר". הוא עבר בתירגום מאמרים ורשימות מאנגלית ויצקם ללשונו העברית הנאה והמקורית. הוא גם תרם מפרי הגותו לגליונות יום ששי, בהם קבע לו מדור לעצמו ובו היה דן בעניינים הקרובים ללבו.

רגלסון היה בעל סגנון מיוחד שנבע מן המקורות שלנו ונתעשר על-ידי יניקה מתרבויות אחרות, וביחוד מן הספרות האנגלו-סאקסית, בה היה מעורה וממנה תירגם.

צנוע ונחבא אל הכלים היה האיש. ישב לו סגור בחדר קטן במערכת ועבד בשקט ובחריצות. מפסיק היה את עבודתו, עבודה "לשם קמח", וקושר שיחה עם מי שסר לפינתו. והיתה שיחתו איטית, מתונה-מתונה, מלאה הומור וברק-שובבות בעיניו. הוא חש עצמו, באותה תקופה, בודד ומתוסכל קמעה בעולמה של הספרות בארץ. נדמה היה לו, כי המושלים-בכיפה בשירה ובביקורת בארץ לא העריכו את יצירתו כיאות ולא נהגו בה כבוד כראוי לה. היה בלבו על אלה, שגדרו גדר לעצמם, ולא הניחו למי שאינו מאנשיהם לבוא בסודם ולהיכלל בסוגם...

ביטוי להלך-רוח זה, שבו שרוי היה באותה תקופה, אפשר היה לראות בכתובת, שהיתה מתחת לזכוכית שעל שולחנו. על פיסת-נייר, בכתב-ידו הברור, רשומות היו מלים מסידור-התפילה:

"...נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה... ונפשי כעפר לכול תהיה"...

קצת דיכדוך ומידה יתירה של ויתור והשלמה.

ייתכן, שהיה זה ביטוי להלוך-נפש חולף, וייתכן שהיה זה גילוי לתחושת זיקנה מתקרבת – גיל שאין עימו גיל...

בשנים האחרונות גברה באוניברסיטות ובקריית-ספר ההתעניינות ביצירתו של א. רגלסון. יצירתו השירית טבועה בחותם של הגות, של תהייה פילוסופית על סודות הבריאה ורזי-החיים.

יצירתו של א.ר., ואף תרומתו במסגרת העתון היומי, עדיין היא מחכה לבוחן הנאמן, לחוקר הרגיש, ומובטח לו יבול עשיר ויקר-ערך.